Pàgina principal

De Mecànica
Segwaywiki.jpg

Aquest és un lloc web especialment concebut per a complementar l'aprenentatge del curs de Mecànica dels estudis de grau impartits a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.

Aquest espai vol ser una eina oberta, accessible i interactiva. Es va començar a desenvolupar durant l'any 2022 i recull l'experiència de més de cinquanta anys de docència de l'assignatura. El contingut està organitzat en unitats breus que contenen la presentació de conceptes fonamentals i uns quants exemples il·lustratius. S’inclouen les demostracions senzilles. Per a les demostracions llargues o complexes, es donen referències bibliogràfiques.

El projecte se centra en el moviment general a l'espai del sòlid rígid i de sistemes compostos per sòlids rígids, tot i que també s'hi consideren les partícules. La formulació de la dinàmica és vectorial per la rellevància que té en l’enginyeria mecànica el concepte del vector força. Les últimes unitats constitueixen una introducció a l'energètica.


Notes sobre l'estat actual:

El projecte s'ha dut a terme amb recursos limitats, tant informàtics com humans. Ara mateix, el servidor presenta alguns problemes. En cas que apareguin errors a l'hora de navegar, convidem els usuaris a refrescar la pàgina i seguir gaudint dels continguts 😊.

La millor experiència s'obté des d'ordinador o tauleta 📵.

El lloc web encara està parcialment en construcció i s'hi aniran afegint recursos interactius i audiovisuals per tal de millorar encara més l'experiència. A més, s'està treballant en els blocs de Dinàmica i Energètica, que encara no estan publicats. Dit tot això, ara mateix ja és una eina que pot ser molt útil per a l'aprenentatge de la Mecànica 🎯.

© Universitat Politècnica de Catalunya. Tots els drets reservats



Introducció

I.1 Què és la mecànica?
I.2 Models d'objectes materials
I.3 Limitacions de la Mecànica Newtoniana
I.4 Referència

Càlcul vectorial

V.1 Representació geomètrica d’un vector
V.2 Operacions entre vectors amb representació geomètrica
Operacions instantànies: suma, producte escalar, producte vectorial
Operacions al llarg del temps: derivació temporal (mètode geomètric)
V.3 Representació analítica d’un vector
V.4 Operacions entre vectors amb representació analítica
Operacions instantànies: suma, producte escalar, producte vectorial
Operacions al llarg del temps: derivació temporal (mètode analític)

CINEMÀTICA

C1. Configuració d'un sistema mecànic

C1.1 Posició d'una partícula
C1.2 Configuració d'un sòlid rígid
C1.3 Orientació d'un sòlid rígid amb moviment pla
C1.4 Orientació d'un sòlid rígid amb moviment a l'espai
Rotacions al voltant de direccions fixes
Rotacions d'Euler
C1.5 Coordenades independents

C2. Moviment d'un sistema mecànic

C2.1 Velocitat d’una partícula
C2.2 Acceleració d’una partícula
C2.3 Direccions intrínseques. Components intrínseques de l’acceleració
C2.4 Velocitat angular d’un sòlid rígid
Rotació simple
Rotació a l’espai (Rotacions d'Euler)
C2.5 Acceleració angular d’un sòlid rígid
C2.6 Cinemàtica de partícula VS cinemàtica de sòlid rígid
C2.7 Graus de llibertat
C2.8 Enllaços habituals en els sistemes mecànics
C2.E Exercicis resolts

C3. Composició de moviments

C3.1 Composició de velocitats
C3.2 Composició d'acceleracions
C3.3 Composició de moviments VS derivació temporal
C3.E Exercicis resolts

C4. Cinemàtica del sòlid rígid

C4.1 Distribució de velocitats
C4.2 Distribució d’acceleracions
C4.3 Geometria de la distribució de velocitats: Eix Instantani de Rotació i Lliscament (EIRL)
C4.4 Axoide fix i axoide mòbil
C4.E Exercicis resolts

C5. Cinemàtica plana del sòlid rígid

C5.1 Centre Instantani de Rotació (CIR)
C5.2 Introducció a la cinemàtica de vehicles
C5.E Exercicis resolts - EN CONSTRUCCIÓ

DINÀMICA

D1. Lleis fundacionals de la mecànica newtoniana

D1.1 Referències galileanes
D1.2 Principi de Relativitat de Galileu
D1.3 Principi de Determinació de Newton
D1.4 Primera llei de Newton (llei de la inèrcia)
D1.5 Segona llei de Newton (llei fonamental de la dinàmica)
D1.6 Tercera llei de Newton (principi d’acció i reacció)
D1.7 Dinàmica de la partícula en referències no galileanes

D2. Forces d’interacció entre partícules

D2.1 Dependència cinemàtica de les forces d’interacció
D2.2 Classificació de les forces d’interacció
D2.3 Atracció gravitatòria
D2.4 Interacció per mitjà de molles
D2.5 Interacció per mitjà d’amortidors
D2.6 Interacció per mitjà d’actuadors
D2.7 Interaccions d’enllaç

D3. Interaccions entre sòlids rígids

D3.1 Torsor associat a un sistema de forces
D3.2 Atracció gravitatòria
D3.3 Interacció per mitjà de molles i amortidors lineals i torsionals
D3.4 Interaccions directes d’enllaç
D3.5 Interaccions indirectes d’enllaç: Sòlids Auxiliars d’Enllaç (SAE)
D3.6 Interaccions per mitjà d’accionaments lineals i rotacionals

D4. Teoremes vectorials

D4.1 Teorema de la Quantitat de Moviment (TQM) en referències galileanes
D4.2 Exemples d’aplicació del TQM
D4.3 Teorema de la Quantitat de Moviment (TQM) en referències no galileanes
D4.4 Teorema del Moment Cinètic (TMC): formulació general
D4.5 Teorema del Moment Cinètic (TMC): formulacions particulars
D4.6 Exemples d’aplicació del TMC
D4.7 Dinàmica dels Sòlids Auxiliars d’Enllaç
D4.8 Descomposició baricèntrica del moment cinètic

D5. Geometria de masses

D5.1 Centre d'inèrcia
D5.2 Tensor d’inèrcia
D5.3 Eixos principals d'inèrcia
D5.4 Algunes propietats rellevants del tensor d’inèrcia
D5.5 Teorema de Steiner
D5.6 Canvi de base del tensor d'inèrcia

ENERGÈTICA

EN CONSTRUCCIÓ




Autors

Il·lustracions:
Col·laboradors:
Edició i animacions interactives:



Laboratori de Mecànica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Departament d'Enginyeria Mecànica - Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech




Bibliografia

Batlle, J. A., Barjau, A. (2020) “Rigid Body Kinematics” Cambridge Univerity Press. ISBN: 978-1-108-47907-3

Batlle, J. A., Barjau, A. (2022) “Rigid Body Dynamics” Cambridge Univerity Press. ISBN: 978-1-108-84213-6

Agulló, J. (2002) “Mecànica de la partícula i del sòlid rígid" Publicacions OK Punt. ISBN: 84-920850-6-1 (Disponible en accés obert al web de l'autor)

Agulló, J. (2000) “Mecánica de la partícula i del sólido rígido" Publicacions OK Punt. ISBN: 84-920850-5-3 (Disponible en accés obert al web de l'autor)







Logo Lab Mec horitzontal.png