Mecànica:Descàrrec general

De Mecànica

És aplicable l'Avís Legal de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Per continguts

  • Informacions: les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen en el lloc web "www.upc.edu" es proporcionen "com estan", sense garanties de cap tipus quant a l’exactitud i actualització, excepte quan la legislació vigent ho requereix. En conseqüència, la UPC no es fa responsable dels possibles perjudicis que pugui causar la utilització d’aquestes informacions . Així mateix, la UPC no es fa responsable de la licitud del contingut subministrat pels proveïdors, usuaris i altres tercers a través de qualsevol forma d'utilització d’aquest lloc web. En qualsevol cas, la UPC es compromet a actuar amb diligència per evitar l'existència en el seu lloc web de continguts il·lícits i, si en té un coneixement efectiu, a eliminar-los o a impedir-hi l'accés.
  • Errors: en relació amb el que s’esmenta en el paràgraf anterior, els documents publicats poden contenir inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, dels quals la UPC no es fa responsable, però que es compromet a esmenar, tan aviat com sigui possible, des del moment en què en tingui coneixement.
  • Enllaços: els enllaços, amb o sense contingut publicitari, que hi ha en aquest web permeten a l'usuari deixar el lloc web de la UPC. Els llocs enllaçats no estan relacionats, excepte que s’especifiqui el contrari, amb la UPC, la qual no es fa responsable dels continguts als quals s'accedeixi en virtut dels enllaços esmentats, ni de les modificacions que s’hi duguin a terme, ni de l'ús que se’n faci, ni de la seva disponibilitat tècnica. En qualsevol cas, la UPC es compromet a fer el possible per evitar que en el seu lloc web hi hagi enllaços a llocs de contingut il•legal, que promoguin activitats il·lícites i, en general, susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o que vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració universal dels drets humans. Així mateix, si té coneixement de l'existència dels enllaços esmentats a llocs amb continguts il·legals, la UPC es compromet a actuar amb diligència per suprimir-los de forma immediata.
  • Fòrums de debat i tertúlies: la UPC no és responsable de les opinions que s’expressin en els diferents fòrums permanents i en les tertúlies ocasionals que es desenvolupin en el si d'aquest lloc. En qualsevol cas, és el propòsit de la UPC procurar una utilització correcta d'aquests mecanismes, amb el màxim respecte a la dignitat de les persones i a la llibertat d'expressió emparada per la Constitució espanyola.
  • Modificació de continguts: la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc web poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, els quals pot fer la UPC lliurement sense que estigui obligada a comunicar-ho als usuaris.


Pel funcionament

  • Privacitat: la UPC no garanteix una privacitat absoluta en la utilització d'aquest lloc, ja que no es pot descartar la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la informació i de les circumstàncies en què s’elabora.
  • Seguretat i Virus: la UPC no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats pels accessos no autoritzats, atacs, intrusions o virus informàtics, l'absència dels quals no queda absolutament garantida per les mesures de seguretat adoptades en els sistemes de la UPC.
  • Fallades tècniques: la UPC queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis l’origen dels quals sigui una circumstància accidental, una força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa que no li sigui imputable.